Kapcsolat Close

Ne habozzon, hívjon

info@vitech.hu

(+36) 30 640 9278

Garancia

A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény 248., 277., 278., 305-311., 685 paragrafusai, valamint a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet és 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján kötelező jótállás és szavatosság illeti meg. Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. Bizonyos esetekben a VITECH INTEGRÁTOR KFT. a fentiektől eltérő időtartamra vonatkozó jótállást vállal egyes termékekre. Ezekben az esetekben is az ügyfél a jótállás határidejét mindig megtalálja a kitöltött jótállási jegyen. A termékekre szavatossági kötelezettség áll fenn a PTK308/A. paragrafus(1) bekezdése alapján a vételtől számított 2 évig.

 1. A vásárló a jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel vagy vásárlási számlával, blokkal érvényesítheti!
 2. Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
 3. Elveszett jótálási jegyet blokk vagy számla alapján pótolunk, amennyiben az adott dokumentumból egyértelműen megállapítható a készülék típusa és a vásárlás dátuma.
 4. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
 5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 6. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
 7. A csereutalvány kiállításának feltétele a vásárlást igazoló számla, blokk vagy jótállási jegy megléte, ezért kérjük őrizze meg ezeket a dokumentumokat.
 8. A termék kijavítása esetén a jótállás illetve a szavatosság időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett vagy a fogyasztó a jogszabályban erre feljogosított minőség vizsgáló szervhez fordulhat. A 49/2003.(VII. 30.) GKM rendelete, valamint az 1997. évi CLV. törvény határozza meg ebben az esetben a fogyasztó, a kötelezett és a minőségvizsgáló szerv jogait, kötelezettségeit és az eljárás módját. A minőségvizsgáló szerv határozata nem kötelezi a Feleket, ha ezt követően is vita merül fel, a kötelezett és a vevő közötti jogvita eldöntésére a Bíróság jogosult.
 9. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos vitás esetek rendezésére a felek kikötik a Fővárosi Bíróság illetékességét.
 

Milyen hibák tartoznak a jótállás körébe?
 

A jótállás körébe tartozó hibának tekinthető minden állandó reprodukálható vagy műszaki problémára visszavezethető jelenség, amelynek következtében a készülék műszaki paramétereitől eltérően működik.
 

A fogyasztót a jótállási jegy alapján megillető jogok:
 

 1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
 2. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelességének a (3) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni — választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 3. A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül - a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze
 4. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe új alkatrész kerülhet beépítésre.
 5. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
 6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 7. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni. A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 

Eljárás vita esetén:
 

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles.
 

Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.
 

Jótállási felelősségünk kizárása:
 

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékekhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

A jótállási jegyen szereplő "CE" megfelelőségi jel a vonatkozó rendeletek szerint erre a jelölésre kötelezet) termékekre vonatkozik.

KÖZPONTI MÁRKASZERVÍZ: VITECH INTEGRÁTOR KFT. Tel.: 06 1 616 5792, e-mail: info@vitech.hu